Fujita Taiyo

รุ่น? ฉันคือเหยือกฟูจิตะ

Fujita Taiyo

เสือมองไปที่การต่อสู้ Chunichi

เยี่ยมชมด้วยรูปลักษณ์ของแบบจำลอง

การรักษาแบบใหม่ที่ผสมผสานการฉายรังสีเลเซอร์เซมิคอนดักเตอร์และพลังงานอากาศมีประสิทธิภาพ