ในการลดความสนใจ

http://boox.jp/

นับตั้งแต่เปิดตัวผู้จัดพิมพ์ได้รับความสนใจและติดต่อกับฝ่ายขายเป็นอย่างมาก

อาหารจะได้รับการแนะนำในสื่อต่าง ๆ จากระบบประสาทอัตโนมัติ